Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.


Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė el. pašto adreso, informaciją apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinute telefonu arba registruotu laišku.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, el. pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti savo apsisprendimą dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus savo apsisprendimo dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos švietimo įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „Registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“.

Jei prašymas ugdymo įstaigai buvo pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (popierinis variantas), informacinėje sistemoje prašymo iš naujo registruoti nereikia.

Tėvai (globėjai) norintys vaikui, lankančiam švietimo įstaigą, pakeisti ugdomąją kalbą, švietimo įstaigą, ar švietimo įstaigos skyrių turi informacinėje sistemoje pateikti naują prašymą. Kiekvienas naujas laukiančio vaiko tėvų (globėjų) prašymas ar esamo informacinėje sistemoje prašymo koregavimas panaikina ankstesnįjį prašymą.

Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.


Ką svarbu žinoti?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.


Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą įstaigoje taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į įstaigą dienai.

Formuojant eiles prioritetas teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų / švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.


Kaip sudaromos vaikų eilės?

Vaikų eilės einamiesiems metams sudaromos atsižvelgiant į pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą(-us) prioritetą(-us) bei prašymo pateikimo datą.

Vaikai konkrečios įstaigos eilėje rikiuojami šia tvarka:

 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas bei prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje bei turintys prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.

Kitų savivaldybių tėvų (globėjų) prašymai tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Vilniaus rajono gyventojų prašymai ir švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinės sistemos duomenų bazėje datą.

Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes be eilės priimami:

 • vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), pateikus informacinėje sistemoje įrodančius dokumentus. Į jau sukomplektuotas grupes per mokslo metus įvaikinti ir globą turintys vaikai priimami esant švietimo įstaigoje laisvų vietų.


Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas

Vilniaus rajono savivaldybė siekia plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą. Kiekvienais metais į Vilniaus rajono savivaldybę atsikrausto gyventi vis daugiau jaunų šeimų su mažais vaikais. Savivaldybė, suprasdama ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo aktualumą, norėdama patenkinti vis augantį poreikį ir atsižvelgdama į rajono gyventojų interesus, strateginius planus ir nustatytą eiliškumą, kasmet skiria finansavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms statyti, renovuoti, plėsti.

Planuojama, kad iki 2021 m. rugsėjo 1 d. duris atvers naujas Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatas, kuriame veiks 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, o 2022 metais – naujas vaikų lopšelis-darželis Didžiojoje Riešėje, kuriame veiks 8 ikimokyklinio ugdymo grupės. Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius beveik kiekvienoje Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Pagal Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, 2021 m. planuojami šie projektai: Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas, Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas, Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio bei Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pastatų modernizavimas.

Informacija teikiama: telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.