Išleistuvės vaikų darželyje

Pakilkit į mėlyną aukštį,
Ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai,
Mokyklon, išskleidę sparnus,
Palikę mažuosius draugus.

                      Skaisti vasaros saulė ir kvepiantys alyvų žiedai tarytum byloja, kad atėjo metas priešmokyklinukams ir būsimiems priešmokyklinukams atsisveikinti su darželiu. Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdenant krūtinėje. Vienas etapas baigėsi, prasidės kitas… dar gražesnis! 

                      Nuo pat ankstyvo ryto darželyje šurmuliavo vaikučiai ir jų susirūpinę tėveliai. Ir štai suskambo varpelis, kuris ,,Daigeliai’’ grupės vaikus pakvietė į pačią spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves.

                      Darželio išleistuvės žymi svarbią ribą ir etapą vaikų ir jų tėvų gyvenime – ugdytinių atsisveikinimą su nerūpestinga vaikyste darželyje, ruošimąsi rimtesniam žingsniui, t.y. nuo rudens jau sėstis į mokyklos suolą. Vieni vaikučiai eis į pirmą klasę, o kiti į mokyklos priešmokyklinio ugdymo klasę. Su darželiu atsisveikina 9 vaikai. Direktorė kiekvienam priešmokyklinukui ir būsimam priešmokyklinukui įteikė dovanėlę ir diplomą, patvirtinantį, kad jie baigė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje. 

                      Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip vaikai žaismingai parodė ką išmoko per visus mokslo metus. Žiūrėjome į ugdytinius ir negalėjome patikėti, kad jie užaugo, pasiruošė naujam gyvenimo etapui. Šis jų pasirodymas buvo be galo nuoširdus ir šiltas. Tėveliai susižavėję stebėjo, kiek daug jų vaikučiai išmoko darželyje.

                      Pabaigoje vaikučiai ir tėveliai ėjo sodinti medelį darželio kieme. Tai yra mūsų darželio tradicija. O po to  visi skubėjo prie stalo vaišintis dideliu tortu. Šventė suteikė visiems vaikams, jų tėveliams, pedagogams ir svečiams šiltų, džiugių emocijų.
                      Linkime būsimiems pirmokėliams ir priešmokyklinukams ištvermės, ryžto, geros nuotaikos, o tėveliams dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Besparnis būtų gyvenimas,
Tuščias, niūrus, vienareikšmis,

Jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys,
            Jei šviesus vaiko juokas
            Nepaglostytų mūsų širdies,
            Meilei jos nepažadintų,
            Nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai.

  (J. Marcinkevičius)

Kalendorinė vasara prasideda birželio 1-ąją. Šią dieną minima ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tokia diena pirmą kartą paminėta 1950 metais, jos tikslas – priminti visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, ugdyti sveiką, dvasišką, humanišką, morališkai atsakingą asmenybę. Šią dieną mūsų įstaigoje klegėjo vaikų balsai, dainos, šokiai. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, buvo organizuotos sportinės estafetės.

Į šventę vaikų pasveikinti atvyko Bezdonių miestelio laikinai einanti seniūno pareigas Danuta Klimaševska, direktorė Veslava Voinič. Vaikai nuo svečių gavo dovanėles. Drauge pūtėme muilo burbulus, gaudėme balionus, piešėme kreidelėmis, žaidėme žaidimus. Buvo linksma ir smagu, visi patyrėme daug puikių akimirkų!

Ši diena yra labai svarbi visiems ugdytojams, kai stipriau susimąstome apie VAIKYSTĖS FENOMENĄ.

Kiekvienas vaikas turi teisę būti laimingas! Svarbiausia sąlyga šiame kelyje – suaugusiųjų siekis pažinti vaikystę kaip natūralų (prigimtinį) žmogaus socialinio gyvenimo periodą. Suaugusieji turėtų suprasti, kad vaikui ne visada svarbiausia žodžiai, svarbiau tai, kokiomis vertybėmis mes patys vadovaujamės gyvenime ir kaip bendraujame su vaikais.

Jeigu suaugusiems rūpės vaiko mintys ir jausmai tik tam, kad pakeistų juos pagal save taip, kaip patinka, tuomet nepadės joks metodas. Norint pažinti vaiką, reikia įsiklausyti į jį, elgtis pagarbiai, su pasitikėjimu leisti jam skleisti savo prigimtį ir nežaloti jos spaudimu, savo lūkesčiais ir fantazijomis.

Štai keletas Tėvelių minčių apie vaikus:Vaikai – tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis, tikėjimas, stiprybė.

Vaikai – tai didžiausia gyvenimo dovana. Jie mus išmoko būti rūpestingesniais, kantresniais…

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…

Vaikai – tai patys tikriausi tėvų atspindžiai!

Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojam juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis, negu esame patys.

Vaikai – tai mes. Gerbiu save, vadinasi gerbiu ir vaikus. Jei myliu save, tai myliu ir vaikus. Jei pati esu atsakinga, tai atsakingi ir vaikai…

Vaikai – tai šypsenėlės, nuoširdus žodis „myliu“, apkabinimas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

                      Mūsų ikimokyklinė įstaiga prisijungė prie respublikinio ilgalaikio projekto „Augu saugus ir atsakingas“, kuris vyko 2021 m. sausio – balandžio mėn. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.

Projekto uždaviniai:

 • skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus;
 • skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius;
 • į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti švietimo įstaigos visus bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius (senelius, vyresniuosius brolius, seseris ir pan.).

Projekto dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos). Komandos darbui vadovauja mokytoja (-as), auklėtoja (-as), tėvai ar vaikų artimieji.

Kiekvieną mėnesį (iki 10 mėnesio dienos) buvo skelbiama užduotis, kurią reikėjo atlikti nuostatuose nurodytomis formomis (prezentacijos, įvairi vaizdo medžiaga, eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, saugaus eismo leidiniai, reklaminė medžiaga, piešinių albumai, pagaminti kelio ženklai, atšvaitai, plakatai ir kt.).

Grupėse buvo organizuojama įvairi veikla vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiams formuoti – pokalbiai, žaidimai, dailės, muzikos, vaidybos priemonių naudojimas, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas; informacinių technologijų naudojimas („Saugaus eismo videopamokėlių“ (www.eismoklase.lt) aptarimas, žaidimų dienos ir kita.

Manome, kad mūsų darbai, žinios paskatins pakeisti aplinkoje esančių eismo dalyvių elgesį, kultūrą, padės formuoti požiūrį į atsakomybę už savo veiksmus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Tydzień dla Polski w grupie Żaczki

Pierwsze dni maja są ważnymi dniami dla każdego Polaka. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą, natomiast 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791). Była to druga konstytucja na świecie i pierwsza w Europie.

Aby przybliżyć sobie Polskę, w grupie Żaczki na przeciągu tygodnia czytaliśmy polskie baśnie i legendy. Potem omawialiśmy z dziećmi główny wątek i czego naucza baśń. Przypomnieliśmy sobie gdzie leży Polska i jakie ma symbole: kolory flagi, godło, stolicę, kontury państwa i główne miasta. Graliśmy także w gry edukacyjne, aby lepiej sobie utrwalić informację. W trakcie zabaw dzieci musiały pracować w grupach, dzielić się zadaniami, pomagać sobie nawzajem. Na koniec tematu robiliśmy pocztówkę dla Polski. Ramkę malowaliśmy gwaszem, a biało-czerwoną flagę wykonywaliśmy z wacików. Podczas pracy było wiele radości, gdyż zapoznaliśmy się z nową techniką malowania wacików.

Magdalena Bartoszewicz

Dzień mamy w Żaczkach

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należą się uściski, buziaki i milion bukietów za bezwarunkową miłość. Na świecie święto to jest obchodzone w różny sposób i w różnych terminach. W niektórych krajach Dzień Mamy jest świętem ruchomym, jak np. na Litwie. Zawsze obchodzimy te święto w pierwszą niedzielę maja, natomiast w Polsce Dzień Mamy jest świętowany 26 maja.

W grupie Żaczki na przeciągu kilku dni rozmawialiśmy o rodzinie, i o mamusiach. Próbowaliśmy wyjaśnić, co cieszy naszych mam i jak możemy im pomagać w codziennych pracach. Dzieci robili własnoręcznie laurki, przy tym ucząc się pisać słowo „mama”, teraz maluchy wiedzą nie tylko jak brzmi najukochańsze słowo, ale i jak wygląda na piśmie.

Kolejnego dnia kontynuując temat o mamusiach, robiliśmy wazoniki, na których kwitły serduszka. Każdy upiększał swój kwiat według upodobań. Po całej pracy dzieciaki zabrały własnoręczne prezenty dla swoich mam, gdyż jak wiadomo, najlepszy prezent, to ten zrobiony własnymi rączkami.

Magdalena Bartoszewicz

Mamos diena

Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. MAMA – tai ta, kuri sugeba viską atleisti. Motinos rankos, kurios visada apkabina ir priglaudžia savo vaikus. Motinos meilė,kuri niekada neišblėsta ir nenuvertėja. Geriausia dovana mylimai mamai – gražūs žodžiai. Todėl su „Daigelių“ grupės vaikučiais Balandžio 30 dieną minėjome mamos dieną. Šventiškoje grupėje buvo daromos gėlės, nuoširdžiai skambėjo mažųjų dainelės, jausmingi eilėraštukai ir nuotaikingi muzikiniai šokiai, kurie buvo skirti brangiausiam žmogui – MAMYTEI. Taip pat vaikai gamino šokoladinį pyragą ir vėliau jį ragavo. 
Po šventiškos dienos vaikai nusinešė namo mamai dovaną – savo rankom darytas gėlytes. Tai brangiausia dovana, kurią gali gauti mama iš savo vaiko. Šitaip vaikučiai atsidėkojo Mamytėms už rūpestį ir meilę. 
Išsiskirstėme puikios, pakilios nuotaikos supratę, kad brangesnio žmogaus už Mamą būdami dideli ar maži mes niekada neturėsime.

,,Żaczki“

Jak dzieci z gr. ,,Żaczki“ przyśpieszyły wiosnę? Może tę wiosnę przyśpieszy jakaś dobra wróżka? …Ale nie, wszyscy wstąpiliśmy do roboty! Wzięliśmy nasiona różnych warzyw i kwiatków, włożyliśmy do pulchnej ziemi do doniczek i skrzynek. W naszym kąciku przyrody wszystko się zazieleniło. Ale gdyby się zazieleniło podlewaliśmy i obserwowaliśmy, tym samym dowiedzieliśmy się co jest niezbędne do kiełkowania nasion (woda,słońce,ciepło it.d.). Wszyscy zostali zadowoleni ze swoich wyników!

Anna Grycewicz

ŽEMĖS DIENA

Tikslas: plėsti ugdytinių žinias apie Žemę, išreikšti jai pagarbą, rūpestį, mokytis saugoti Žemę ir visa kas gyva joje.

Su mažiausiais vaikučiais balandžio 22 dieną paminėjome Žemės dieną. Kartu su vaikais kalbėjome ir diskutavome apie tai, kaip reikia saugoti žemės turtus. Mokėsi stebėti gamtą, spėti, tyrinėti ir daryti išvadas. Taip pat, papuošėme savo žaliąją palangę, patys sodinome daržoves. Kartu su vaikais ėjome į mišką, rinkome šiukšles. Daug kalbėjome, kad negalima šiukšlinti miške, nes miškuose gyvena daug žvėrelių, šiukšlės kenkia medžiams ir augalams.

Visi kartu nupiešėme medį, ant kurio štampavome savo rankytes. Taip norėdami pasveikinti Žemę. Aplink vyravo gera nuotaika, vaikai buvo pilni gerų emocijų.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Jadinskytė

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.


Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė el. pašto adreso, informaciją apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinute telefonu arba registruotu laišku.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, el. pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti savo apsisprendimą dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus savo apsisprendimo dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos švietimo įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „Registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“.

Jei prašymas ugdymo įstaigai buvo pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (popierinis variantas), informacinėje sistemoje prašymo iš naujo registruoti nereikia.

Tėvai (globėjai) norintys vaikui, lankančiam švietimo įstaigą, pakeisti ugdomąją kalbą, švietimo įstaigą, ar švietimo įstaigos skyrių turi informacinėje sistemoje pateikti naują prašymą. Kiekvienas naujas laukiančio vaiko tėvų (globėjų) prašymas ar esamo informacinėje sistemoje prašymo koregavimas panaikina ankstesnįjį prašymą.

Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.


Ką svarbu žinoti?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.


Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą įstaigoje taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į įstaigą dienai.

Formuojant eiles prioritetas teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų / švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.


Kaip sudaromos vaikų eilės?

Vaikų eilės einamiesiems metams sudaromos atsižvelgiant į pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą(-us) prioritetą(-us) bei prašymo pateikimo datą.

Vaikai konkrečios įstaigos eilėje rikiuojami šia tvarka:

 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas bei prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje bei turintys prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.

Kitų savivaldybių tėvų (globėjų) prašymai tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Vilniaus rajono gyventojų prašymai ir švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinės sistemos duomenų bazėje datą.

Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes be eilės priimami:

 • vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), pateikus informacinėje sistemoje įrodančius dokumentus. Į jau sukomplektuotas grupes per mokslo metus įvaikinti ir globą turintys vaikai priimami esant švietimo įstaigoje laisvų vietų.


Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas

Vilniaus rajono savivaldybė siekia plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą. Kiekvienais metais į Vilniaus rajono savivaldybę atsikrausto gyventi vis daugiau jaunų šeimų su mažais vaikais. Savivaldybė, suprasdama ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo aktualumą, norėdama patenkinti vis augantį poreikį ir atsižvelgdama į rajono gyventojų interesus, strateginius planus ir nustatytą eiliškumą, kasmet skiria finansavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms statyti, renovuoti, plėsti.

Planuojama, kad iki 2021 m. rugsėjo 1 d. duris atvers naujas Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatas, kuriame veiks 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, o 2022 metais – naujas vaikų lopšelis-darželis Didžiojoje Riešėje, kuriame veiks 8 ikimokyklinio ugdymo grupės. Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius beveik kiekvienoje Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Pagal Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, 2021 m. planuojami šie projektai: Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas, Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas, Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio bei Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pastatų modernizavimas.

Informacija teikiama: telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt